Certyfikaty

Jako uzupełninie geodezyjnych pomiarów inwentaryzacyjnych oferujemy sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali.
Pierwszy certyfikat sporządziliśmy już w lutym br.

Od początku 2009 r. zgodnie z art. 5 ustęp 3 ustawy "Prawo budowlane": "Z zastrzeżeniem ust. 7, dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku".

  1. podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  2. używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej
  3. przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata
  4. niemieszkalnych służących gospodarce rolnej
  5. przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok
  6. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
  7. wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2
Wróć

Dane teleadresowe

Przedsiębiorstwo Usługowe "ADA"

ul. Wyzwolenia 19a (I piętro)
43-438 Brenna

tel.: 602 552 351
tel.: 535 603 122
tel.: 33 85 367 63

Formularz kontaktowy